Zasady Bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Pamiętaj! Podczas zabawy noś zawsze okulary ochronne. Nigdy nie celuj

bezpośrednio w twarz osób, ani do zwierząt. Po zakończonej zabawie zawsze

opróżnij magazynek. Replikę przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

  1. Środki ochrony oczu:

 

1) Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były

     pozbawione      

     jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.

2) Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu,

     jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia.

     Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze

     wszelkiego

      typu broni ASG.

3) Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych

     środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości,

     polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka

     ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG.

     W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.

4) Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk

     airsoft.

     Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.

5) Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany

     przez

     każdego z pozostałych graczy.

     Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia

     tego

     gracza z dalszych walk airsoft.

 

  1. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.

 

1) W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania   

     środków odurzających.

2) Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków

     odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.

 

  1. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:

 

1) Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem

     bezpieczeństwa przez organizatora walk.

2) Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

     istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

     istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.)

     mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

     dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,

     miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny  

     sposób,

 

3) Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:

    uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże

    walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,

    dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe

     (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają,

 

  1. Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:

 

1) Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

    W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki

    pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.

2) Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek

     łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy

     w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony,

     obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.

 

  1. Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby,

       są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.